RODO

Klauzula informacyjna 14

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DFP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.Maślicka 154, 54-427 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000469240, NIP: 8943047278, REGON: 022182082, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej: DFP Sp. z o.o. Sp. k., „administrator”) 2. Z inspektorem ochrony danych w firmie DFP Sp. z o.o. Sp. k. można kontaktować się pod adresem e-mail:wroclaw@dfp.com.pl, numerem tel.: 537800340. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 3.1. marketingu bezpośredniego, 3.2. realizacji zawartych z DFP Sp. z o.o. Sp. k. umów, 3.3. wykonania ciążących na DFP Sp. z o.o. Sp. k. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) 3.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, 3.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej. 4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: 4.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez DFP Sp. z o.o. Sp. k., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO, 4.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 4.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego naDFP Sp. z o.o. Sp. k. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, 4.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.4. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez DFP Sp. z o.o. Sp. k., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 4.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez DFP Sp. z o.o. Sp. k., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze. 7. Posiada Pani/Pan prawo: 7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 7.2. sprostowania danych osobowych, 7.3. usunięcia danych osobowych, 7.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 7.5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 7.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.< 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Masz pytanie?

Napisz do nas

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Temat

    Twoja wiadomość